logo
PL / EN   

Regulamin Serwisu Bliss In Me


Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich prowadzony jest Serwis Bliss In Me, prawa i obowiązki Użytkowników oraz stanowi ogólne warunki umów, dotyczących oferowanych przez Bliss In Me Agnieszka Kowalska z siedzibą w Warszawie usług szkoleniowych, których opis znajduje się na stronie internetowej Serwisu prowadzonej pod adresem www.yogablissinme.com

§ 1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cennik – dostępny na stronie internetowej Serwisu, pod adresem www.yogablissinme.com wykaz opłat za poszczególnego rodzaju Usługi oferowane przez Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu, którzy zawarli za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie z Operatorem umowę dotyczącą wybranej Usługi i/lub Usług;

Bliss In Me – szkoła jogi prowadzona przez Operatora w różnych lokalizacjach, za pomocą których Operator świadczy względem podmiotów, które zawarły stosowną Umowę Usługi szkoleniowe;

Konto użytkownika – jedna z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, służąca do wprowadzania przez Użytkownika danych dotyczących jego osoby, w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych a także korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Operatora. Za pomocą Konta Użytkownik m.in. zawiera drogą elektroniczną umowy dotyczące usług oferowanych przez Operatora, odbiera kierowaną poprzez wiadomości systemowe Serwisu korespondencję od Operatora, wyraża zgodę na treść postanowień klauzulowych dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgodę na przesyłanie informacji handlowej oraz korzysta z innych dostępnych w Serwisie funkcjonalności na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu;  

Operator – Bliss In Me Agnieszka Kowalska z siedzibą w Warszawie pod adresem: Jana Husa 18/115, 03-153 Warszawa, adres e-mail: ak@yogablissinme.com tel.: +48 531 391 233. Operator prowadzi Serwis Bliss In Me pod adresem strony internetowej www.yogablissinme.com  oraz szkołę jogi, za pomocą której świadczy na rzecz zainteresowanych podmiotów na podstawie zawartych umów Usługi szkoleniowe;

Polityka prywatności – dokument dotyczący zasad wykorzystywania danych osobowych Użytkowników, polityki Cookiem oraz zasad bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, przygotowany i udostępniony przez Operatora Użytkownikom na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.yogablissineme.com;

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający prawa i obowiązki Operatora Serwisu oraz Użytkowników Serwisu a także opisujący zasady funkcjonowania Serwisu, w tym zasady zawierania umów dotyczących oferowanych przez Operatora Serwisu usług oraz warunki i zasady świadczenia przez Operatora opisanych w Regulaminie usług drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.yogablissinme.com;

Serwis lub Serwis Bliss In Me – prowadzone przez Operatora pod adresem strony internetowej www.yogablissinme.com rozwiązanie służące zamieszczaniu przez Operatora treści związanych z prowadzoną przez Operatora działalnością szkoleniową i umożliwianiu zapoznawania się z tymi treściami zainteresowanym podmiotom. Serwis składa się z oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapoznawanie się z treściami przedstawionymi przez Operatora oraz oprogramowania umożliwiającego tworzenie przez Użytkowników Serwisu indywidualnych Kont użytkownika i korzystanie za pomocą tych kont z funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Zakres funkcjonalności Serwisu Bliss In Me pozwala na zawieranie przez zainteresowanych Użytkowników drogą elektroniczną umów dotyczących usług oferowanych przez Operatora oraz na porozumiewanie się na linii Użytkownik – Operator;

Umowa – oznacza umowę zawieraną w jakikolwiek formie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, dotyczącą usług szkoleniowych, oferowanych przez Operatora w ramach prowadzonej szkoły tańca. Umowa może być zawarta przez Operatora z zainteresowanym
podmiotem w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi szkoleniowe – zbiorcza nazwa wszelkiego rodzaju usług oferowanych przez Operatora i świadczonych na rzecz Użytkowników za pomocą szkoły jogi. Szczegółowy opis Usług szkoleniowych zawarty jest w regulaminie dotyczącym Usług oraz w Cenniku. Usługi
występują w kategoriach: zajęcia jogi grupowe, zajęcia jogi indywidualne, warsztaty, eventy, zajęcia wyjazdowe.

Użytkownik lub Użytkownik Serwisu – dowolny podmiot korzystający z Serwisu za pomocą indywidualnego Konta Użytkownika, zakładanego i utrzymywanego przez Operatora na stronie internetowej Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być dowolna osoba fizyczna lub dowolna jednostka organizacyjna, pod warunkiem posiadania zdolności prawnej. Osoba fizyczna chcąc w pełni korzystać z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym zwłaszcza w sposób ważny i skuteczny zawierać za pomocą Serwisu drogą elektroniczną umowy dotyczące usług oferowanych przez Operatora, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a w razie jej braku lub ograniczenia w zdolności do czynności prawnych, podejmowanie czynności z zakresu zawarcia takiej umowy wymaga odpowiednio działania przez rodzica lub opiekuna prawnego lub zgody tych osób;


Wiadomość systemowa – wiadomość przesłana przez lub do Użytkownika za pomocą Serwisu, dostępna po zalogowaniu się na Konto przez Użytkownika;

§ 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz określa usługi, które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa również procedurę zawierania przez Użytkowników z Operatorem umów dotyczących Usług szkoleniowych oferowanych przez Operatora, których szczegółowy zakres i zasady przeprowadzenia zawarte są w regulaminie dotyczącym Usług.
 2. W ramach Serwisu Operator udostępnia zainteresowanym podmiotom szereg funkcjonalności, w tym przede wszystkim funkcjonalności związane z możliwością tworzenia poprzez interfejs strony internetowej Serwisu, tj. www.yogablissinme.com 
  Kont Użytkowników i zawierania za pomocą tych Kont umów dotyczących usług oferowanych przez Operatora i świadczonych za pomocą szkoły jogi. W ramach Serwisu Operator udostępnia również szereg treści informacyjnych i reklamowych oraz dokumenty i opis procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z niego przez Użytkowników i inne zainteresowane podmioty.
 3. Korzystanie z Serwisu przez zainteresowane podmioty uzależnione jest od uprzedniej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, zaś czas i data wyrażonej akceptacji odnotowywana zostaje w strukturze Serwisu. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem dostępu do określonych funkcjonalności Serwisu, zwłaszcza możliwości tworzenia przez zainteresowane podmioty Kont użytkownika i zawierania za pomocą tych kont umów dotyczących Usług szkoleniowych oferowanych przez Operatora.
 4. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień w czasie korzystania z Serwisu. Regulamin udostępniany jest przez Operatora nieodpłatnie pod adresem strony internetowej www.yogablissinme.com

 

§ 3
ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Serwis Bliss In Me jest nowoczesnym, stale rozwijanym narzędziem informatycznym służącym Operatorowi do prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu wsparcia prowadzonej szkoły jogi, poprzez zamieszczanie w Serwisie treści i informacji dotyczących oferowanych przez Operatora Usług szkoleniowych oraz umożliwienie zainteresowanym podmiotom skorzystania za pomocą interfejsu strony internetowej Serwisu z oferowanych w jego ramach funkcjonalności, w szczególności będącego usługą świadczoną drogą elektroniczną stworzenia warunków i niezbędnej przestrzeni informatycznej do zawarcia przez Użytkowników za pomocą indywidualnego Konta w Serwisie umowy dotyczącej Usług/i szkoleniowej.
 2. Każdy zainteresowany podmiot uprawniony jest do założenia w Serwisie indywidualnego Konta, poprzez wybranie dostępnej w interfejsie strony internetowej Serwisu aktywnej opcji „załóż konto” i postępowanie zgodnie z wyświetlanymi na ekranie monitora wskazówkami. Od momentu założenia Konta w Serwisie, korzystający z Serwisu podmiot posiada status Użytkownika.
 3. Fakt założenia Konta w Serwisie zostaje potwierdzony przez Operatora Użytkownikowi poprzez wysłanie informacyjnej wiadomości mailowej na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres mailowy lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej, dostępnej w strukturze Serwisu. Każde Konto zabezpieczone jest przez Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich za pomocą dowolnie obranego loginu i hasła, których podanie wymagane jest przez Serwis przy każdorazowej próbie zalogowania do Serwisu. Zlikwidowanie Konta w Serwisie może być przeprowadzone przez Użytkownika w dowolnym czasie, za pomocą opcji aktywnej, dostępnej z poziomu Konta użytkownika, zatytułowanej „usuń konto” i postępowania według zapisanej w tej opcji procedury.
 4. Wszelkie dane osobowe wprowadzane przez Użytkowników do Serwisu za pośrednictwem Konta użytkownika przetwarzane są przez Operatora na zasadach określonych w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.yogablissinme.com . Dokument ten określa również przyjęte przez Operatora procedury i zasady bezpieczeństwa, zalecenia dla Użytkowników w zakresie sfery prywatności i wyłączności korzystania z Kont oraz zasady korzystania przez Serwis z plików cookies.
 5. Korzystanie z Serwisu odbywa się poprzez publiczną sieć Internet i uzależnione jest od posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, na którym możliwe jest uruchomienie oprogramowania jednej z powszechnych przeglądarek internetowych. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczenia na rzecz Użytkownika przez Operatora usług drogą elektroniczną wymagane jest połączenie z siecią Internet, a w szczególności:

  a) korzystanie z jednej z popularnych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer (wersja 8.x lub nowsza), Firefox (wersja 4.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza)),

  b) przeglądarka powinna mieć włączony mechanizm Cookiem,

  c) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript,

  d) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę CSS.
 6. Sesja w Serwisie może odbywać się tylko w ramach jednego Konta użytkownika. Powyższe implikuje, że próby korzystania z kilku kont jednocześnie na jednym komputerze w kilku otwartych okienkach przeglądarki www mogą zakończyć się niepowodzeniem.

§ 4
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OPERATORA I UŻYTKOWNIKÓW
ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik ma prawo do:

  a) korzystania z wszelkich dostępnych funkcjonalności Serwisu,

  b) zaznajamiania się z treściami i informacjami udostępnionymi w Serwisie przez Operatora,

  c) zawierania drogą elektroniczną z Operatorem Umów dotyczących Usług szkoleniowych,

  d) przesyłania do Operatora i odbierania kierowanych przez Operatora do Użytkownika Wiadomości systemowych,

  e) podejmowania czynności z zakresu wykonania uprawnień Użytkownika przewidzianych stosownymi przepisami prawa (np. skorzystanie z funkcjonalności Wiadomości systemowej w celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy),

  f) poufnego i dyskrecjonalnego dostępu do Konta użytkownika z wyłączeniem osób trzecich,

  g) wprowadzania danych do Serwisu za pomocą indywidualnego Konta użytkownika, w tym prawo dostępu do tych danych, poprawienia ich, modyfikacji oraz usunięcia,

  h) podejmowania innych czynności w ramach Serwisu, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu, praw i interesów Operatora oraz nie godzą w interesy innych Użytkowników Serwisu.
 2. W ramach prowadzenia Serwisu i zapewniania ciągłości jego funkcjonowania Operator może w szczególności:

  a) zablokować Konto Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności podejmuje działania opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu,

  b) usunąć Konto Użytkownika, który dopuścił się działania opisanego w ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu, jeżeli dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu zagraża ciągłości pracy Serwisu lub interesom Operatora, czy też osób trzecich,

  c) usunąć Konto Użytkownika w razie nastąpienia sytuacji opisanej w § 5 ust. 4 Regulaminu,

  d) umieszczać w Serwisie dowolnie wybrane przez siebie treści oraz zamieszczać informacje dotyczące Usług szkoleniowych realizowanych za pomocą szkoły jogi,

  e) wykorzystywać funkcjonalności Serwisu do realizacji zadań z zakresu zawierania z Użytkownikami umów drogą elektroniczną, w tym realizowania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów,

  f) czasowo dezaktywować dostęp do Serwisu w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw, zabezpieczania i konserwacji Serwisu, w tym infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania tworzącego Serwis,

  g) przesyłać za pomocą Wiadomości systemowych lub mailowo na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta informacje handlowe, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (do Użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę),

  h) zmieniać treść postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w § 7 Regulaminu, uprzedzając Użytkowników o takiej zmianie w drodze Wiadomości systemowej lub mailowo na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta, najpóźniej na 7 dni przed zamieszczeniem na stronie internetowej Serwisu nowej wersji Regulaminu, uwzględniającej wprowadzaną zmianę,

  i) podejmować wszelkiego rodzaju działania zmierzające do utrzymywania ciągłości bezusterkowego funkcjonowania Serwisu i zabezpieczania Serwisu przed wszelkimi możliwymi działaniami niepożądanymi.
 3. Użytkownik podczas korzystania z Serwisu ma zakaz działań naruszających dobre obyczaje lub przepisy prawa, w szczególności:

  a) podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zdestabilizowania lub zakłócania pracy Serwisu,

  b) podejmowania jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z oferowanych jego ramach funkcjonalności, przez innych Użytkowników,

  c) umieszczania w Serwisie za pomocą indywidualnego Konta treści bezprawnych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, godzących w prawnie chronione dobra osób trzecich i/lub Operatora,

  d) posługiwania się oprogramowaniem komputerowym służącym ujawnianiu treści poufnych danych innych Użytkowników przechowywanych w Serwisie na indywidualnych Kontach tych Użytkowników,

  e) podejmowania innych działań, które naruszają lub grożą naruszeniem struktury Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5
USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU
PRZEZ OPERATORA DROGĄ ELEKTORNICZNĄ 

 1. W ramach Serwisu Operator świadczy drogą elektroniczną dwojakiego rodzaju usługi:

  a) na rzecz wszelkich zainteresowanych podmiotów usługi polegające na umożliwieniu zapoznawania się za pomocą interfejsu strony internetowej, pod którą prowadzony jest Serwis, z treściami zamieszczanymi przez Operatora, w tym usługi polegające na stworzeniu możliwości zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, regulaminu Usług szkoleniowych, Cennika, Polityki prywatności oraz usługi polegające na możliwości założenia indywidualnego Konta w Serwisie z założeniem, którego zainteresowany podmiot staje się Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu,

  b) na rzecz Użytkowników usługi polegające na umożliwieniu korzystania z indywidualnego Konta w Serwisie i dostępnych z jego poziomu funkcjonalności Serwisu, w szczególności usługi umożliwienia Użytkownikom zawierania drogą elektroniczną Umów na poszczególne rodzaje Usług szkoleniowych oraz wysyłania do i odbierania od Operatora Wiadomości systemowych.
 2. Świadczenie przez Operatora usług:

  a) opisanych w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu rozpoczyna się w chwili wejścia przez zainteresowany podmiot na stronę internetową oznaczoną www..................., pod którą prowadzony jest Serwis, zaś kończy się w momencie opuszczenia tej strony przez podmiot, będący beneficjentem owej usługi,

  b) opisanych w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu rozpoczyna się po założeniu przez Użytkownika konta w Serwisie, w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, lub w razie rozpoczęcia wypełniania aktywnych formularzy umownych, lub wybrania opcji skorzystania z Wiadomości systemowej, zaś kończy się w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

  - w przypadku usługi zawarcia Umowy dotyczącej Usługi szkoleniowej wraz z wysłaniem przez Użytkownika wypełnionego formularza umowy do Operatora za pomocą aktywnej w interfejsie strony internetowej Serwisu opcji „zamawiam i płacę”,

  - w przypadku usługi korzystania z Wiadomości systemowej do lub od Operatora każdorazowo odpowiednio w momencie wysłania lub odebrania przekazywanej Wiadomością systemową treści,

  - w przypadku usługi korzystania z innych funkcjonalności Serwisu w momencie zakończenia korzystania z tych funkcjonalności przez Użytkownika, najpóźniej zaś w momencie opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej, pod którą prowadzony jest Serwis. 
 3. Reklamacje Użytkownika dotyczące dostępności Serwisu oraz niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora usług, opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być składane w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, drogą mailową na wskazany w Regulaminie adres mailowy Operatora lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora wedługkolejności wpływu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu ich otrzymania przez Operatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego i ewentualnie podjętych przez Operatora w następstwie rozpatrzenia reklamacji działaniach Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową w formie wiadomości skierowanej na wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta w Serwisie adres mailowy lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej na indywidualne Konto użytkownika.
 4. Usługi wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu świadczone są przez Operatora na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz Użytkowników nieodpłatnie, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. W razie niewyrażenia przez zainteresowany podmiot akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, usługi opisane powyżej nie będą mogły być na jego rzecz przez Operatora świadczone. Po zaakceptowaniu przez zainteresowany podmiot postanowień niniejszego Regulaminu, zarówno stając się Użytkownikiem, jak i nie posiadając tego przymiotu, każdy zainteresowany podmiot może w dowolnej chwili zrezygnować z bycia beneficjentem świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną usług. Rezygnacja, o której mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić w drodze przesłania do Operatora przez zainteresowany podmiot oświadczenia o rezygnacji drogą mailową na wskazany w Regulaminie adres mailowy Operatora lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej. Rezygnacja opisana powyżej skutkuje zaprzestaniem świadczenia na rzecz zainteresowanego podmiotu i/lub Użytkownika opisanych w ust. 1 usług.

§ 6
UMOWY NA USŁUGI SZKOLENIOWE 

 1. Umowa dotycząca poszczególnych Usług z każdej kategorii Usług szkoleniowych oferowanych przez Operatora i świadczonych za pomocą szkoły jogi, posiadających m. in. nazwy:

  a) zajęcia jogi grupowe,

  b) zajęcia jogi indywidualne,

  c) warsztaty,

  d) eventy,

  e) zajęcia wyjazdowe,

  może zostać zawarta pomiędzy zainteresowanym podmiotem i/lub Użytkownikiem a Operatorem klasycznie w formie pisemnej papierowej oraz elektronicznie, przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania sterującego interfejsem strony internetowej Serwisu.
 2. W celu zawarcia każdej z umów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w drodze elektronicznej, zainteresowany podmiot musi:

  a) założyć indywidualne Konto w Serwisie i zalogować się do Serwisu,

  b) zaakceptować niniejszy Regulamin oraz regulamin dotyczący konkretnej Usługi szkoleniowej, którą ma zamiar nabyć od Operatora,

  c) wypełnić znajdujący się na stronie internetowej Serwisu aktywny formularz umowy dotyczący konkretnej Usługi szkoleniowej zgodnie z wymaganymi polami do uzupełnienia,

  d) po wypełnieniu formularza Umowy wysłać go do Operatora poprzez wybranie aktywnej opcji w Serwisie zatytułowanej „zamawiam i płacę”.
 3. Każda z umów dotyczących Usług szkoleniowych zawierana za pomocą Serwisu, zawiązuje się w momencie wysłania przez Użytkownika do Operatora wypełnionego formularza umowy poprzez wybranie aktywnej opcji w Serwisie, zatytułowanej „zamawiam i płacę”. Szczegółowe warunki każdej z umów dotyczących Usług szkoleniowych zawarte są w aktywnych formularzach tych Umów, dostępnych w Serwisie.
 4. Wszystkie Usługi szkoleniowe oferowane przez Operatora są odpłatne, zaś szczegółowa cena brutto poszczególnych usług znajduje się w Cenniku, udostępnionym przez Operatora nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.yogablissinme.com . Zarówno zawierając umowę w formie klasycznej pisemnej, jak i wypełniając aktywny formularz umowy dotyczącej konkretnej Usługi szkoleniowej, Użytkownik ma obowiązek płatności za pomocą przelewu bankowego.
 5. Użytkownik może rozwiązać każdą z umów dotyczących Usług szkoleniowych na zasadach określonych w umowach dotyczących poszczególnych Usług lub wynikających z przepisów prawa. Korespondencja związana z wykonywaniem umowy lub jej rozwiązaniem będzie prowadzona z użyciem adresu rejestrowego Operatora lub jego adresu mailowego za pomocą wygenerowanego dokumentu w
  formacie .pdf lub innym równoważnym, zaś po stronie   Użytkownika, na adres korespondencyjny Użytkownika podany w formularzu zawartej umowy, za pomocą wygenerowanego dokumentu w formacie pdf lub innym równoważnym na adres mailowy Użytkownika podany w umowie lub za pomocą Wiadomości systemowej na Konto użytkownika w Serwisie.   
 6. Operator może rozwiązać każdą Umowę dotyczącą Usług szkoleniowych  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu poszczególnych kategorii usług szkoleniowych lub rażąco naruszy zasady kultury i współżycia społecznego. W takim przypadku obowiązek płatności jest określony w umowach dotyczących poszczególnych Usług lub w przepisach prawa. Jeżeli zachowaniem Użytkownika została wyrządzona jakakolwiek szkoda majątkowa lub osobowa, Użytkownik jest obowiązany do jej naprawienia na zasadach ogólnych. W sytuacji gdy dodatkowo wskutek zachowania Użytkownika Operator poniesie jakąkolwiek stratę wizerunkową, będzie on uprawniony do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi szkoleniowej zawartej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu w termie 14 dni od jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do każdego aktywnego formularza umowy dostępnego w Serwisie, należy składać na adres Operatora podany w Regulaminie, w drodze wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Operatora podany w Regulaminie, lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej.  
 8. Operator potwierdza Użytkownikowi, który wykonał prawo odstąpienia od Umowy fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu niezwłocznie po jego otrzymaniu w formie pisemnej, przesłanej na adres korespondencyjny Użytkownika podany w formularzu  umowy, lub za pomocą wygenerowanego dokumentu w formacie .pdf na adres mailowy Użytkownika podany w umowie lub za pomocą Wiadomości systemowej na Konto użytkownika w Serwisie.   
 9. Wskutek wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia od Umowy dotyczącej Usług szkoleniowych, Umowa taka uważana jest za niezwartą, zaś Użytkownikowi zostaną zwrócone wpłacone środki zgodnie z danymi zawartymi w oświadczeniu o odstąpieniu.
 10. W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie przez Operatora świadczenia którejkolwiek z Usług szkoleniowych przed upływem 14 dniowego prawa na odstąpienie od umowy dotyczącej takiej Usługi, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w zakresie, w jakim umowa przed wykonaniem prawa odstąpienia została na jego rzecz przez Operatora zrealizowana. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim wyrażana jest przez Użytkownika przed wybraniem w interfejsie Serwisu formuły „zamawiam i płacę” poprzez akceptację klauzuli zawierającej odpowiednie oświadczenie woli.
 11. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące jakiegokolwiek aspektu Usług szkoleniowych organizowanych i prowadzonych w oparciu o zawartą Umowę oraz regulamin konkretnej Usługi szkoleniowej Użytkownik ma prawo składać w dowolnej formie na adres Operatora podany w niniejszym Regulaminie, za pomocą wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Operatora podany w Regulaminie, lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej dostępnej w Serwisie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie w kolejności wypływu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzonej reklamacji i zastosowanych/podjętych przez Operatora środkach Użytkownik zostanie poinformowany w formie pisemnej, przesłanej na adres korespondencyjny Użytkownika podany w formularzu Umowy, za pomocą wygenerowanego dokumentu w formacie .pdf na adres mailowy Użytkownika podany w zawartej umowie, lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej dostępnej w Serwisie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu:

  a) w przypadkach uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Operatora,

  b) w przypadkach zmiany asortymentu i właściwości oferowanych przez Operatora Usług szkoleniowych i konieczności dostosowania treści Regulaminu do nowego profilu Serwisu,

  c) w przypadku zmian układu i funkcjonalności Serwisu lub zmian konfiguracyjnych strony internetowej, pod którą prowadzony jest Serwis,

  d)  w przypadku konieczności dostosowania treści Regulaminu do znowelizowanych przepisów prawa,

  e) w innych przypadkach uzasadnionych ochroną interesów Operatora lub innych dóbr prawnie chronionych.
 2. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek merytorycznej zmiany w Regulaminie Operator uprzedzi Użytkowników o takiej zmianie w drodze Wiadomości systemowej lub mailowo na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta, najpóźniej na 14 dni przed zamieszczeniem na stronie internetowej Serwisu nowej wersji Regulaminu, uwzględniającej wprowadzaną zmianę.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z opublikowaniem ich przez Operatora w Serwisie na stronie internetowej, pod którą jest on prowadzony.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.